واحد R & D

واحد تحقیق و مطالعه و ارائه پیشنهاد

واحد آزمایشگاه – تولید آزمایشی

واحد کنترل کیفیت